Diensten

OAZIS, Onderzoek & Advies is gespecialiseerd in:

Tekeningen Oazis - Onderzoek & Advies - Evidence Based Design - Gouda
 • Healing Environment en Evidence Based Design
 • de fysieke omgeving in relatie tot dwang en drang (psychiatrie, gehandicaptenzorg en jeugdzorg)
 • het analyseren van het gebruikersperspectief (diverse doelgroepen)
 • het in kaart brengen van de beoogde zorgprocessen en uitkomsten
 • ruimtelijke vertaling van kernwaarden, ambities, zorgprocessen en gebruikersperspectief (programma van eisen, ontwerpadviezen en second opinion)
 • het nagaan of (bouw)plannen rekening houden met gebruikersperspectief en Healing environment principes
 • het meten van effecten van interventies in de fysieke omgeving
 • het meedenken en concretiseren van nieuwe zorgconcepten en de ruimtelijk vertaling.

Naast principes uit de omgevingspsychologie, wordt ook gebruik gemaakt van onderzoeksliteratuur, expert opinion, functionele eisen, relevante veldnormen en richtlijnen, beleidsuitgangspunten en ‘good practice’.

OAZIS, Onderzoek & Advies biedt ondersteuning tijdens de ideeënvorming/conceptontwikkeling, de ontwerp-, bouw en inrichtingsfase. OAZIS beschikt over een breed netwerk en kan afhankelijk van de aard van het project, andere expertise en disciplines inschakelen. Dit netwerk functioneert als kennisbron, als sparring partner en als platform voor het verspreiden van innovaties.

Wat kan OAZIS, Onderzoek & Advies voor u betekenen:

 • Inspiratie sessies over Healing Environment en de invloed van de fysieke omgeving op mensen.
 • Idee- en concept ontwikkeling, gebruik makend van uitgangspunten als patiëntgericht werken, gastvrijheidsconcepten, service- en gebruikersgericht ontwerpen en Healing Environment/Evidence Based Design.
 • Analyse en verbeterplan van een bestaand gebouw/afdeling op patiëntgerichtheid en Healing Environment.
 • Begeleiding van de transitie naar nieuwe concepten voor intensieve psychiatrische zorg (o.a. High & Intensive Care/HIC) en ruimtelijke alternatieven voor insluiting, zodat separeren en afzonderen wordt beperkt en zo mogelijk uitgebannen.
 • Implementatie van kennis over de impact van fysieke omgeving (ruimtelijke opzet van afdelingen) op probleemgedrag, agressie en de toepassing van dwang en vrijheidsbeperking.
 • Advies bij renovatie en nieuwbouwplannen, waarbij het gebruikersperspectief centraal staat; als expert aan tafel bij ontwikkeling van Pve en toetsing van ontwerpuitgangspunten gedurende de ontwikkelfase;
 • Gebruikersonderzoek (inventarisatie van behoeften en mogelijkheden van diverse gebruikers), pilot of proefopstelling en/of een evaluatieonderzoek (Post Occupancy Onderzoek) gericht op het achterhalen van de opbrengsten na nieuwbouw en renovatie.
 • Analyse van zorgprocessen en vertaling naar ruimtelijke aspecten en benodigde infrastructuur.

Beschikbare tools:

 • OAZIS 1.0. (voor iedereen te gebruiken, publiek toegankelijk). OAZIS is een meetinstrument waarmee -relatief eenvoudig- de kwaliteit van de fysieke omgeving (gebouw/afdeling) in beeld wordt gebracht vanuit het oogpunt van Healing Environment en Evidence Based Design. Tool: oazis-1-0 en toelichting gebruik: oazis-wie-wat-waarom.
 • OAZIS 2.0. OAZIS 2.0 is een vernieuwde en uitgebreidere versie specifiek bedoeld voor doelgroepen met (een verhoogd risico op) ernstige gedragsproblematiek en/of ernstig ontregeling, zoals: de intensieve GGZ (ortho-psychiatrie, HIC, opname afdelingen, forensische zorg), de gesloten jeugdzorg en de gehandicaptenzorg (SGLVG, forensische LVG). Deze tool is niet ‘publiek’ toegankelijk, i.t.t. OAZIS 1.0
 • Gebouwschouw, methode om met diverse gebruikers op systematische wijze de knelpunten in het dagelijks gebruik van een afdeling te signaleren. Dit geeft inzicht in hoe het gebouw wordt benut en hoe het gebruik kan worden geoptimaliseerd (acties, prioriteiten, verantwoordelijkheden en deadlines).
 • Visuele prikkelmethode, methode om zicht te krijgen op impliciete behoeften van diverse gebruikers van een gebouw.

Meer informatie

Voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Petra van der Schaaf via 06 – 400 133 90 of via info@oazis.nl