OAZIS 2.0

OAZIS-tool

Om te achterhalen welke ruimtelijke kwaliteiten er werkelijk toe doen, biedt de OAZIS-tool uitsluitsel. OAZIS is als een thermometer. Aan de hand van een aantal thema’s wordt een gebouw(-ontwerp) nagelopen. De  thema’s vertegenwoordigen samen de gebouw gebonden omgevingsvariabelen waarvan wetenschappelijk is aangetoond, dan wel zeer aannemelijk is, dat zij een positief effect hebben op de (zieke) mens.

Naast bewustwording en inzicht, biedt de tool ook concrete aanknopingspunten om zorgomgevingen te verbeteren. Andere sectoren kunnen hier overigens ook hun voordeel mee doen.

Hoewel de nadruk ligt op het gebouw, wordt ook aandacht besteed aan de zorgprocessen en de match tussen processen en fysieke omgeving. Individueel dan wel in workshop verband worden door diverse gebruikers scores toegekend aan verschillende stellingen/items binnen een thema. Dit resulteert in een eindscore per thema. Hoe hoger de score, hoe meer sprake is van een ‘healing environment’.

OAZIS 2.0

OAZIS 2.0 is een vernieuwde en uitgebreidere versie specifiek bedoeld voor doelgroepen met (een verhoogd risico op) agitatie, gedragsproblematiek en/of ernstig ontregeling, zoals: de intensieve GGZ (ortho-psychiatrie, HIC, opname afdelingen, forensische zorg), de gesloten jeugdzorg en de gehandicaptenzorg (SGLVG, forensische LVG).

Belangrijk verschil met de eerste versie van OAZIS is de specifieke aandacht voor veiligheidsaspecten, toezicht, probleemgedrag (agressie, agitatie) en dwang en drang en welke omgevingskenmerken dan essentieel zijn.

Werkwijze

OAZIS 1.0 is een publieke tool die voor iedereen beschikbaar is en te gebruiken. Deze versie vormt een goede basis om aan de slag te gaan met Healing Environment binnen uw organisatie. Zie voor tool OAZIS 1.0: oazis-1.0 en voor een toelichting op het gebruik: oazis-wie-wat-waarom

OAZIS 2.0 is niet publiek toegankelijk. Het kan worden ingezet bij individuele adviestrajecten door OAZIS, Onderzoek & Advies, als analyse hulpmiddel en/of in workshop-verband.

Wanneer kan OAZIS gebruikt worden ?

  • OAZIS kan gebruikt worden als informatiebron om meer inzicht te krijgen in relevante gebouwgebonden variabelen die het herstel, welzijn en tevredenheid van mensen positief kunnen beïnvloeden.
  • OAZIS kan gebruikt worden om bestaande gebouwen of (verpleeg)afdelingen, of een woongroep onderling te vergelijken, of om te kunnen bepalen wat de sterke en zwakke punten zijn.
  • OAZIS kan gebruikt worden om een gebouw ontwerp (nieuwbouw/renovatie) te kunnen evalueren op essentiële omgevingsvariabelen.
  • OAZIS kan gebruikt worden als input voor het formuleren van uitgangspunten waar een zorgomgeving aan moet voldoen.
  • OAZIS kan in principe in alle fases van de bouw worden toegepast.

 

Een OAZIS workshop iets voor u?

Wilt u weten hoe het er voor staat met de kwaliteit van de gebouwen/afdelingen binnen uw organisatie, dan is een OAZIS workshop op locatie een goede eerste stap. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Petra van der Schaaf (06 – 400 133 90) of via info@oazis.nl.