OAZIS 2.0 operationeel

Met OAZIS kan de kwaliteit van de fysieke omgeving (het gebouw) in kaart worden gebracht. Doel van OAZIS is om te achterhalen of een gebouw die elementen bevat die van wezenlijk belang zijn voor herstel en welzijn van patiënten. Er wordt gericht gekeken naar wat vanuit het perspectief van patiënten en personeel van belang is in de omgeving. Of deze aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden, geen onnodige stress en negatieve emoties teweeg brengt, veiligheid en comfort biedt. Principes uit de omgevingspsychologie en Healing Environment, alsook onderzoek naar de effecten van gebouwen op mensen vormen de basis van OAZIS.

Nieuw in OAZIS 2.0

In 2013 is OAZIS vernieuwd en doorontwikkeld voor de intensieve (acute) psychiatrische zorg. Deze update -OAZIS 2.0- is nu operationeel en omvat nieuwe literatuur en inzichten rond de impact van de fysieke omgeving op agressie en de toepassing van dwang en drang. Rekening houdend met beleidsontwikkelingen, veldnormen voor insluiting en nieuwe concepten voor intensieve zorg die zijn ontwikkeld, zowel nationaal (zoals o.a. het HIC-model) als internationaal. Het thema Veiligheid is toegevoegd. Er is meer oog voor details en de concrete vertaling naar ruimte en gebouw. Met OAZIS 2.0 wordt nadrukkelijker dan voorheen gekeken of de kernwaarden, ambities van een organisatie ook ruimtelijk tot uitdrukking komen. Of er een goede match is tussen werkprocessen en beoogde uitkomsten enerzijds en het gebouw anderzijds. Inmiddels is OAZIS 2.0 met succes toegepast bij zes afdelingen voor gesloten intensieve psychiatrische zorg. Een analyse met OAZIS 2.0 laat duidelijk zien hoe gebouwen scoren en waar verbeterpunten liggen om het welzijn en herstel van patiënten te bevorderen, de veiligheid te vergroten en dwang en drang verder te reduceren. OAZIS 2.0 is ook geschikt voor gesloten jeugdzorg en LVB, daar waar acute en complexe problematiek ook aan de orde kan zijn.

Wanneer kan OAZIS gebruikt worden ?

  • OAZIS kan gebruikt worden als informatiebron om meer inzicht te krijgen in relevante gebouwgebonden variabelen die het herstel, welzijn en tevredenheid van mensen positief kunnen beïnvloeden.
  • OAZIS kan gebruikt worden om bestaande gebouwen of (verpleeg)afdelingen, of een woongroep onderling te vergelijken, of om te kunnen bepalen wat de sterke en zwakke punten zijn.
  • OAZIS kan gebruikt worden om een gebouw ontwerp (nieuwbouw/renovatie) te kunnen evalueren op essentiële omgevingsvariabelen.
  • OAZIS kan gebruikt worden als input voor het formuleren van uitgangspunten waar een zorgomgeving aan moet voldoen.
  • OAZIS kan in principe in alle fases van de bouw worden toegepast.

 

 

OAZIS 2.0 iets voor u?
Wilt u weten hoe het er voor staat met de kwaliteit van de gebouwen/afdelingen binnen uw organisatie, dan is een OAZIS workshop op locatie een goede eerste stap. Voor meer informatie of een verkennend gesprek, kunt u contact opnemen met
Petra van der Schaaf (info@oazis.nl / 06 – 400 133 90).

OAZIS 2.0 thema's

OAZIS 2.0 thema’s